Dear Parents,

As another school year ends, we would like to gather feedback from you regarding your child’s education.  Please help us by answering a brief (2-3 minute) survey.  Please think about this past school year as you choose your responses. 

Click HERE to access the survey. 

Estimados padres,

Al finalizar otro año escolar, nos gustaría recibir su opinión con respecto a la educación de su hijo (a). Ayúdenos respondiendo una breve encuesta (2-3 minutos). Por favor, piense en este año escolar pasado cuando elija sus respuestas.

Haga clic AQUÍ para acceder a la encuesta.

Haitian Creole:

Chè paran,

Kòm yon lòt ane lekòl fini, nou ta renmen ou ban nou fidbak ou konsènan edikasyon pitit ou a. Tanpri, ede nou reponn  sondaj tou kout sa a (2-3 minit). Tanpri reflechi sou ane lekòl ou sot pase a pandan wap chwazi repons ou yo.

Klike la a pou jwenn aksè nan sondaj la.